แบบฟอร์มตัดบัตรเครดิต

ชื่อเจ้าของบัตรเครดิตตรงกับชื่อผู้เอาประกันไม่คิดค่าธรรมเนียมตัดบัตรเครดิต ไม่ตรงกับชื่อผู้เอาระกันคิดค่าธรรมเนียมตัดบัตรเครดิต 1.5%

ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกันหรือนามสกุลเดียวกัน เท่านั้น!

ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกันหรือนามสกุลเดียวกัน หากไม่ใช่เสียค่าธรรมเนียม 1%
(ส่งเอกสารตัวจริงกลับ ibsc ) มีมัดจำ 500 บาท

ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อผู้เอาประกันคนละชื่อกันได้ หักคอมตัวแทน 2% ทุกกรณี

ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกันหรือนามสกุลเดียวกัน หากต่างนามสกุลเสียธรรมเนียม 2%

ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกันหรือนามสกุลเดียวกัน เท่านั้น!

ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกันหรือนามสกุลเดียวกัน เท่านั้น!

เสียค่าธรรมเนียมทุกกรณี (ติดต่อพนักงาน)

ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกันหรือนามสกุลเดียวกัน เท่านั้น!

ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกันหรือนามสกุลเดียวกัน บางบัตรไม่รับ(ติดต่อพนักงาน)

ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกัน เท่านั้น! นิติบุคลไม่ได้

ไม่ใช้บัตรของผู้เอาประกันได้

ไม่ใช้บัตรของผู้เอาประกันได้

ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกันหรือนามสกุลเดียวกัน เท่านั้น!

เงื่อนไข ต่างนามสกุลได้ไม่มีค่าธรรมเนียม