พรบ

      หมายเหตุ 	1.รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว อัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามพิกัดปี พ.ศ.2548
	        2.ให้นำอัตราเบี้ยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแยกตาม CC. มาใช้กับรถจักรยานยนต์สามล้อดัดแปลงสำหรับคนพิการโดยอนุโลม
      
นโยบายความเป็นส่วนตัว